PAKA Gold

520,0001,925,000

Hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa gốc tự do, giúp tăng sức đề kháng.

Xác nhận công bố: 5834/2019/ĐKSP

Xóa